Om oss

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella
bistånds- och utvecklingsverksamhet.

DET HÄR GÖR VI

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden. Inom varje fokusområde finns många olika insatser som Act Svenska kyrkan stödjer, sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder. Det är människorna som arbetar för Act Svenska kyrkans lokala partner, så kallade changemakers, som med rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina samhällen.

Lär dig mer om våra fokusområden under
ALLA OMRÅDEN

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL MEN VERKLIGHETEN SER OLIKA UT

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. Det kan vi aldrig acceptera. Tillsammans kämpar för alla människors rätt till ett värdigt liv.

MÄNNISKORÄTTSBASERAT
ARBETSSÄTT

Act Svenska kyrkan grundar sitt arbete i sin identitet som kyrka. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad, lever under hot eller befinner sig i en utsatt situation. Människor är skapade till Guds avbild med ett okränkbart värde. Varje människa har egen inneboende kraft att förändra sitt liv, bara de får rätt verktyg och möjligheter. Act Svenska kyrkan står upp för allas lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller religiös uppfattning. Det är grunden för Act Svenska kyrkans människorättsbaserade arbetssätt.

CHANGEMAKERS –
FÖRÄNDRING GENOM LOKALA AKTÖRER

Tillsammans med systerkyrkor och samarbetspartner bygger Act Svenska kyrkan nätverk och skapar förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle, där fler får möjlighet att förändra sina liv till det bättre. Det sker genom changemakers – lokala förändringsaktörer. Människor som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

RELIGION HAR MAKT OCH INFLYTANDE

Religion har i stora delar av världen makt och inflytande över såväl människors värderingar och agerande som samhällens normer och attityder. Tro och religiösa övertygelser kan användas för att vägleda, befria och trösta, men tyvärr också förtrycka, stigmatisera och utnyttja människors sårbarhet. Därför har vi som kyrka ett särskilt ansvar att kämpa för jämlikhet och jämställdhet. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och lokala aktörer för att identifiera och stärka trostolkningar och traditioner som bidrar positivt till människors och samhällens utveckling, samt vågar utmana och ifrågasätta de som inte gör det. Att alltid stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna tro.

FÖRÄNDRING GENOM PÅVERKAN

En självklar del i arbetet för en bättre värld är att försöka förändra de förutsättningar som ofta sätter käppar i hjulet för utveckling. Act Svenska kyrkans påverkansarbete riktar sig till politiska beslutsfattare, men också till makthavare inom myndigheter, företag eller trossamfund. Det ger möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.ACT STÅR FÖR ATT AGERA

Vi omsätter vår tro i handling och sätter alltid människors lika värde och rättigheter i centrum. Vi arbetar mot förlegade maktstrukturer som hindrar människor från att leva värdiga liv, vare sig strukturerna finns i samhället eller i kyrkan. Ordet Act i vårt namn står för att vi agerar. 

Kyrkostyrelsen är vårt högsta beslutande organ. Vid kyrkokansliet i Uppsala finns internationella avdelningen. Runt om i Sverige finns basen för vårt arbete; engagerade i stift och församlingar.

 

TRE STORA KYRKLIGA NÄTVERK

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska världsförbundet (LVF). Det ger stora möjligheter att påverka kyrkornas gemensamma teologiska reflektion och att arbeta för fred och mänskliga rättigheter samt med klimat- och miljöfrågor. Nätverken är kraftfulla röster in i FN-systemet och andra viktiga forum. LVF har på uppdrag av FN även ansvar för flera stora flyktingläger i världen. ACT-alliansen som står för Action by Churches Together, har lokal närvaro i mer än 120 länder och kan arbeta effektivt både i långsiktigt utvecklingsarbete och vid krissituationer.