Fokusområde

FRED OCH DEMOKRATI

Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap, och uppnå hållbar fred.

Utbilda, stötta och skydda

Grundläggande arbete för fred

Våld och inskränkandet av mänskliga rättigheter är stora problem i hela världen. Människor hindras från att göra sina röster hörda både genom direkt fysiskt våld och genom orättvisa strukturer. Överallt inskränks människors rättigheter på grund av deras kön, etnicitet, religion eller på andra grunder. De senaste åren har antalet länder som anses vara helt demokratiska minskat, och krig, kriser och pandemi har begränsat civilsamhällets utrymme och resurser ytterligare. Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rätt. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för att försvara människors rättigheter.


Detta kräver ett grundläggande arbete för fred, försoning, jämställdhet och inkludering. Det kan till exempel handla om utbildningar för att förhindra våld i hemmet, att stötta människor i att utkräva sina rättigheter gentemot myndigheterna och att skydda hotade människorättsförsvarare.

De senaste åren har antalet länder som anses vara helt demokratiska minskat

FRED OCH DEMOKRATI

Möt våra changemakers

Människorna som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er.
Johannesevangeliet 14:27

Boktips och fördjupning

Boktips

Fred är vägen till fred

av KG Hammar

"Det hebreiska ordet är shalom och är ett starkt relationsord. Shalom föreligger i våra relationer till varandra och till oss själva, till naturen eller skapelsen och till Gud, när en harmonisk öppenhet föreligger. […] Insikten om den mångdimensionella freden (jag vill kalla den ”den stora freden” till skillnad från ”den lilla freden” som är frånvaron av krig och öppet våld) som vuxit fram under de senaste hundra åren, har stora likheter med det bibliska Shalom-begreppet. Ingen fred utan rättvisa, utan demokrati och mänskliga rättigheter, utan fred med skapelsen..." 

ur Fred är vägen till fred, s. 36

 

Följeslagarprogrammet

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du driven och bra på att informera och inspirera? Vill du vara internationell observatör och verka för rättvisa och fred? Då kan följeslagarprogrammet i Palestina och Israel vara något för dig.

Läs mer här!